Waar de school voor staat

Missie

Kinderen uit het verzorgingsgebied van beide locaties uitstekend adaptief onderwijs en begeleiding bieden waarbij een optimale leer- en werkomgeving voor kinderen en medewerkers, transparante communicatie en de katholieke identiteit de basis vormen.

 
“Een school voor vrije vogels, voor kleine en voor grote waar iedereen een eigen plekje heeft en om de ander geeft.”

Visie

Onze visie is gebaseerd op een vijftal kernwaarden.

 1. Kwaliteit
 2. Plezier
 3. Samenwerking
 4. Structuur
 5. Vertrouwen

Lees verder >>

School en samenleving

Nederland is een multiculturele samenleving. Dit heeft vanzelfsprekend consequenties voor het onderwijs en de opvoeding van de kinderen op onze school.

De school streeft een positieve relatie na tussen school en samenleving. Er wordt getracht een sfeer te scheppen waarbij elk kind zich geaccepteerd voelt ongeacht uiterlijk, taal, culturele of godsdienstige achtergrond.
De overheid stemt de doelen van het onderwijs af op de maatschappelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Kwaliteit van onderwijs kan geen statisch begrip zijn. Met de maatschappelijke ontwikkelingen veranderen ook de opvattingen over kwaliteit. De school probeert alle ontwikkelingen kritisch op de voet te volgen en streeft ernaar de leerlingen voldoende bagage mee te geven om in een veranderende maatschappij te kunnen functioneren.

Identiteit

De Minister Calsschool is een katholieke basisschool. Belangrijke elementen binnen onze levensbeschouwelijke identiteit zijn onder andere

 • Respect voor elkaar, voor het unieke van ieder mens;
 • Opkomen voor rechtvaardigheid en kansen voor zwakken;
 • Een goede omgang tussen alle betrokkenen onderling, kinderen, ouders en leerkrachten;
 • Een onderwijsaanbod dat meer in zich heeft dan het opdoen van “kennis”.

De Minister Calsschool positioneert zich primair als een “buurtschool”. Een school waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De Minister Calsschool is maatschappelijk betrokken, voert een helder beleid en streeft goede resultaten na met het onderwijsaanbod passend bij elk kind. School en ouders werken samen aan een optimale school- en leeromgeving voor de kinderen, gebruikmakend van moderne inzichten en lesmethoden. Kern is dat zowel school als ouders hetzelfde belang hebben: de optimale ontwikkeling van het individuele kind.

Doelen

Om recht te doen aan verschillen tussen kinderen is er ruimte en aandacht voor de individuele ontwikkeling van het kind. Differentiatie, bevorderen van zelfstandigheid, aandacht voor kinderen die extra zorg behoeven en werken aan een goed pedagogisch klimaat zijn belangrijke uitgangspunten binnen onze school.
Dat vindt zijn weerslag in de aanpak van ons onderwijs

 • De leerkracht leidt, begeleidt, stimuleert op afstand en werkt of speelt mee, al naar gelang de onderwijssituatie.
 • Bij de instructie probeert hij/zij aan te sluiten bij de beginsituatie van de leerlingen, rekening houdend met een zorgvuldige jaarplanning van de leerstof. Er wordt klassikaal gewerkt en ook gedifferentieerd, dat wil zeggen dat de leerkracht zich tevens richt op het individuele niveau van het kind (sommige kinderen volgen een eigen programma voor een bepaald vakgebied).
 • De leerkracht stuurt de ontwikkeling van kinderen via opgebouwde leerstofeenheden. Hij zorgt voor structuur. Leerlingen die behoefte hebben aan meer structuur, krijgen extra aandacht.
 • De sociale vorming van leerlingen is een belangrijk aandachtspunt. Regels voor activiteiten worden zoveel mogelijk in overleg tussen leerkrachten en leerlingen opgesteld. De leerkracht helpt meningsverschillen en conflicten op te lossen.

Concreet betekent dit voor onze leerlingen dat de zelfstandigheid wordt bevorderd. De leerlingen leren samenwerken. Het omgaan met emoties krijgt de aandacht. De kinderen wordt geleerd te kiezen en verantwoordelijkheid te dragen voor gemaakte keuzen.
Al in groep 1/2 wordt aandacht besteed aan het zelfstandig werken van de kinderen. Het begint met het zelf pakken van werkjes en eenvoudige administratie. In de volgende groepen wordt het zelfstandig werken steeds verder uitgebreid, onder andere door het werken met dag- en weektaken. De kinderen in groep 8 moeten in staat zijn om gedurende langere tijd zelfstandig te werken. In deze groepen werken de kinderen met een volledige weektaak. De leerstof en de overige activiteiten van de week staan in een overzichtelijk schema. Ook eventueel extra werk en verdiepingsstof staan hierop genoteerd zodat de kinderen zelfstandig verder kunnen en niet steeds afhankelijk zijn van de groepsleerkracht. Het zelfstandig kunnen werken is van groot belang voor een goede aansluiting met het voortgezet onderwijs.