Waar de school voor staat

Missie en visie 

 

De Minister Calsschool is een buurtschool met twee locaties in een groene omgeving. De verwachtingen van de kwaliteit van onderwijs en opvang zijn hoog en er zijn meerdere scholen in Naarden om uit te kiezen. Dat daagt ons uit om continu aandacht te hebben voor de kwaliteit van ons onderwijs, de zichtbaarheid en toegankelijkheid en de stabiliteit binnen team en directie.  

Wij zijn een school waar jong en oud (ook leerkracht en leerling) van en met elkaar leert, elkaar motiveert in een plezierige werk-/leeromgeving en waarbij zelfreflectie en feedback de sleutelwoorden zijn voor ontwikkeling. Leerlingen worden bij ons op school voorbereid op de verdere stappen die ze mogen gaan zetten in de maatschappij, waarbij weerbaarheid, een eerlijk zelfbeeld en een realistische kijk op de wereld van belang zijn. Zowel leerlingen als leraren worden uitgedaagd om hun talenten te ontdekken, ze bij zichzelf en anderen te zien en ze uiteindelijk verder te ontwikkelen. 

We vinden het belangrijk dat we kunnen leren in een veilige en voorspelbare omgeving en vanuit een doorgaande lijn. We clusteren, naast individuele trajecten, zoveel mogelijk op onderwijsbehoeftes, waardoor leerlingen passende instructie, verwerking en begeleiding krijgen aangeboden. Leerlingen én leerkrachten zijn in staat om realistische doelen te stellen en te behalen en ontwikkelen daarmee een sterk inzicht in het eigen handelen en hun houding. In alles wat we doen stimuleren we een onderzoekende houding waarmee we de betrokkenheid, zelfstandigheid, creatief denken en samenwerken stimuleren. Naast de bekende schoolvakken besteden we ook expliciet aandacht aan de brede vaardigheden, gericht op “Wie ben ik? en Wat wil/kan ik?”.  

Op de minister Calsschool werken we met interne en externe specialisten in een professioneel, warm, gepassioneerd en behulpzaam team. Je wordt gehoord en gezien! 

 

Kernwaarden 

Op de Minister Calsschool werken we vanuit drie kernwaarden. Deze drie kernwaarden zijn voor ons een kapstok waaraan we alle keuzes die we maken en alle activiteiten die we plannen worden opgehangen.  

 

Welbevinden “Vertrouwen in jezelf en de ander   “Plezier & Passie” 

 

Samen(werken) “Zien en gezien worden” “Veilig leerklimaat” 

 

Talentontwikkeling “Brede ontwikkeling” “Rijke leeromgeving” 

 

School en samenleving

Nederland is een multiculturele samenleving. Dit heeft vanzelfsprekend consequenties voor het onderwijs en de opvoeding van de kinderen op onze school.

De school streeft een positieve relatie na tussen school en samenleving. Er wordt getracht een sfeer te scheppen waarbij elk kind zich geaccepteerd voelt ongeacht uiterlijk, taal, culturele of godsdienstige achtergrond.
De overheid stemt de doelen van het onderwijs af op de maatsch
appelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen het onderwijs. Kwaliteit van onderwijs kan geen statisch begrip zijn. Met de maatschappelijke ontwikkelingen veranderen ook de opvattingen over kwaliteit. De school probeert alle ontwikkelingen kritisch op de voet te volgen en streeft ernaar de leerlingen voldoende bagage mee te geven om in een veranderende maatschappij te kunnen functioneren.

Identiteit

De Minister Calsschool is een katholieke basisschool. Belangrijke elementen binnen onze levensbeschouwelijke identiteit zijn onder andere

  • Respect voor elkaar, voor het unieke van ieder mens;
  • Opkomen voor rechtvaardigheid en kansen voor zwakken;
  • Een goede omgang tussen alle betrokkenen onderling, kinderen, ouders en leerkrachten;
  • Een onderwijsaanbod dat meer in zich heeft dan het opdoen van “kennis”.

De Minister Calsschool positioneert zich primair als een “buurtschool”. Een school waar iedereen welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De Minister Calsschool is maatschappelijk betrokken, voert een helder beleid en streeft goede resultaten na met het onderwijsaanbod passend bij elk kind. School en ouders werken samen aan een optimale school- en leeromgeving voor de kinderen, gebruikmakend van moderne inzichten en lesmethoden. Kern is dat zowel school als ouders hetzelfde belang hebben: de optimale ontwikkeling van het individuele kind.