Het TeamHet team bestaat uit 38 leerkrachten. Een deel van hen is fulltime aan de school verbonden, een deel parttime.
De dagelijkse leiding van de school berust bij de directie van de school. Deze bestaat uit een algemeen directeur en voor beide locaties een locatieleider. De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid. Op zowel de locatie Fortlanden als op de locatie Naardermeerkwartier is een locatieleider het eerste aanspreekpunt voor leerkrachten, ouders en leerlingen.
Iedere groep heeft zijn eigen vaste leerkracht(en). Wij streven naar maximaal twee leerkrachten voor de groep. Het invalbeleid is hier ook op afgestemd. Naast de groepsleerkracht zijn er vakleerkrachten voor handvaardigheid, bewegingsonderwijs en muziek vanaf groep 3.

De school beschikt over een pool van invalleerkrachten, die in geval van afwezigheid van een collega wegens ziekte of verlof oproepbaar zijn om in te vallen. Deze invallerspool is van groot belang als het gaat om de continuïteit van het onderwijs aan de kinderen. Wij blijven dan ook steeds op zoek naar nieuwe collega’s voor deze invallerspool.

Binnen het kader van Weer Samen Naar School (WSNS, zie ook 4.6.) wordt de rol van Interne Begeleider (IB’er) door twee van onze teamleden vervuld. Deze speciaal opgeleide leerkrachten, zijn belast met de coördinatie van de zorg voor kinderen die deze specifieke zorg behoeven. Dit kunnen kinderen zijn die moeilijk mee kunnen komen, maar ook kinderen die juist meer dan gemiddeld begaafd zijn. Het gaat om kinderen van de groepen 1 t/m 8. In beide schoolgebouwen zal een IB’er werkzaam zijn gedurende gemiddeld tweeënhalve dag per week.

Naast de leerkrachten is er Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) aan de school verbonden. Diverse algemene administratieve ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van het team evenals specifieke administratieve ondersteuning ten dienste van directie en schoolbestuur, worden door het OOP vervuld.

U zult in onze school regelmatig ‘nieuwe gezichten’ zien: studenten die een opleiding volgen aan de Pedagogische Academie, zullen voor een korte of langere periode in diverse groepen stage lopen. Studenten die in het laatste jaar van de opleiding zitten, zijn voor langere tijd aan de school werkzaam. Deze Leraren in Opleiding (LIO-er) volgen een intensief traject, waarbij zij gedurende langere tijd geheel zelfstandig een groep overnemen.

Daarnaast bieden wij op verzoek stageplaatsen aan scholieren, vaak oud-leerlingen, in het kader van hun maatschappelijke stage in het Voortgezet Onderwijs. Tevens lopen studenten van ROC stage in het kader van hun opleiding.

Begeleiding onderbouw en bovenbouw kinderen:

 Naam 
Locatie
Werkdagen 
Jitske Zwaan

Jenny Roosen
Fortlanden
 
Naardermeerkwartier  
maandag, dinsdag en donderdag

maandag, donderdag en vrijdag

Vakleerkrachten:

Naam
Vak
Greetje Vagevuur
Handvaardigheid
Vimal Schaap
Gymnastiek
Margreet Veerman
Muziek

Onderwijs ondersteunende medewerkers:

Naam
 Functie Werkdagen
David Bunton
Conciërge maandag, woensdag en vrijdag
Karin Gieskes
Administratief medewerker t.b.v. directie en bestuur
maandag, dinsdag en donderdag