Verlofregeling

Gronden voor Vrijstelling deelname onderwijsactiviteiten

Leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag kan op verzoek van ouders een leerling vrijstelling verlenen van deelname aan bepaalde onderwijs-activiteiten, waarbij wordt aangegeven welke daarvoor in de plaats komen. U kunt hierbij denken aan tijdelijk verzuim van bijvoorbeeld lessen bewegingsonderwijs i.v.m. lichamelijk letsel.

Vrijstelling schoolbezoek

Voor zeer speciale gelegenheden kan uw kind vrijstelling krijgen van schoolbezoek (lessen verzuimen). Als u denkt dat er sprake is van een ‘zeer bijzondere reden’ (een reeds door u vastgestelde vakantie is géén reden om verlof te verlenen), dient u uiterlijk zes weken vóór de verlangde periode een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur van de school. Hiertoe dient u een aanvraagformulier in te vullen. Is er sprake van een vrijstelling vanwege medische reden of voor externe ondersteuning dan dient u een van onderstaande formulieren in te vullen en in te leveren.
* aanvraagformulier vrijstelling vanwege medische reden
* aanvraagformulier vrijstelling voor externe ondersteuning

Wordt een verzoek later dan zes weken voor de verlangde periode ingediend, dan wordt een beslissing vooraf niet gegarandeerd. De directeur neemt aan de hand van de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs en na overleg met de leerplichtambtenaar van de woongemeente een beslissing.

Uiteraard zijn genoemde richtlijnen in het belang van de dagelijkse gang van zaken op school en dus in het belang van het onderwijs aan uw kind(eren).

De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, waarom ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kind(eren) kunnen vragen. Deze zijn:

  • Vakantieverlof 
  • Gewichtige omstandigheden
  • Vervulling van plichten wegens godsdienst- of levensovertuiging

Een verzoek om vakantieverlof kunt u alleen indienen wanneer:

  • Uw werkgever u geen vakantie kan geven onder de schoolvakanties van uw kind(eren); in dit geval dient u een verklaring van de werkgever te overleggen;
  • De aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties.

Deze vakantie mag niet langer zijn dan tien schooldagen en niet samenvallen met de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Het gaat uitsluitend om uw eerste of hoofdvakantie. Dit betekent dat een extra vakantie wegens wintersport, een tweede vakantie, een extra lang weekend of een langdurig bezoek aan familie in het buitenland geen redenen zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen.

Gewichtige omstandigheden zijn in beginsel externe, veelal buiten uw wil gelegen zaken. Het kan gaan om doktersbezoek, verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum of ernstige ziekte van familieleden. Deelname van uw kinderen aan evenementen (sport, tv-optreden) zijn geen reden om vrijstelling van schoolbezoek te vragen.    

De ouder/verzorger, die zonder de vereiste toestemming een leerplichtige jongere van school houdt, begaat een strafbaar feit. De directeur, die (vermoedelijk) ongeoorloofd schoolverzuim niet meldt, begaat eveneens een strafbaar feit.