Pestprotocol

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door een of meerdere individuen op een persoon, die niet in staat is zichzelf te verdedigen. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Pesten heeft negatieve gevolgen voor het slachtoffer. Deze mag niet voor zichzelf opkomen noch zich verweren. Doet hij dit wel, kan dit voor de pester(s) een reden zijn om hem nog harder aan te pakken.
Bij plagen is er sprake van incidenten. Een persoon zegt iets, de ander zegt iets terug en meestal is het dan afgelopen. Vaak is het een kwestie van elkaar voor de gek houden.
De machtsverhouding is gelijk. Plager(s) en geplaagde(n) hebben een gelijke of bijna een gelijke macht. Bij plagen loopt de geplaagde geen blijvende psychische en/of fysieke schade op en is in staat om zich te verweren. Het pestprotocol ligt op school ter inzage.

Kanjertraining

OP ONZE SCHOOL is in de afgelopen jaren aan diverse groepen kanjertraining gegeven. De lessen kanjertraining staan onder leiding van een gecertificeerde kanjertrainer (leerkracht van de school) en hebben als doel om kinderen positief over zichzelf en de ander te leren denken en om de kinderen  handvatten te geven in sociale situaties. Kanjertrainingen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders.
Het belangrijkste voor de kinderen is dat ze leren hoe ze zich als een kanjer kunnen gedragen. Kanjers:
  • zijn te vertrouwen
  • helpen elkaar
  • spelen niet de baas
  • lachen elkaar niet uit
  • zijn niet zielig
Voorafgaand aan de training is er een informatieavond voor de ouders van de kinderen. Tijdens de training is een tweetal bijeenkomsten gepland waarop de ouders samen met hun kinderen onder schooltijd aanwezig zijn.

Klik hier voor de uitgebreide versie van het anti-pest protocol.