TSO Calsschool

Voor meer informatie zie de site: https://skbnm.nl en kunt u doorklikken naar "de TSO Calsschool."

Heeft u het inschrijvingsformulier van uw kind (eren) nog niet op school ingeleverd dan verzoeken wij u om het formulier op te sturen naar de SKBNM, postbus 41, 1400 AA te Bussum. Overblijven TSO Als uw kind geen gebruik gaat maken van de TSO in het nieuwe schooljaar wordt u verzocht om dit schriftelijk kenbaar te maken via het reeds eerder uitgereikte formulier. Dit formulier kunt u na de vakantie inleveren bij de groepsleerkracht van uw kind.

Calsschool inschrijfformulier IBAN 2.docx

Calsschool wijziging- en opzegformulier IBAN 2.doc

TSO infobrief ouders Minister Calsschool 2017.doc
 
HH reglement TSO Calsschool 2015.doc
 

TSO-team

De TSO-leid(st)ers zijn pedagogisch medewerk(st)ers van de buitenschoolse opvang in dienst van de SKBNM. De SKBNM detacheert de TSO-leid(st)ers naar de school. Zij zijn gediplomeerd of volgen een deeltijdopleiding, die kwalificerend is voor het werken in de kinderopvang. De TSO-leid(st)ers vormen samen met de vrijwillige overblijfkrachten het TSO-team. De vrijwillige overblijfkrachten, die onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur vallen, zijn vertrouwde gezichten voor uw kinderen, omdat zij tot de vaste kern behoren van degenen die de overblijf al jaren verzorgen. Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang van de SKBNM zullen ook veel bekende pedagogisch medewerk(st)ers tegenkomen.

De dagelijkse aansturing van de TSO is in handen van twee vaste TSO-coördinatoren (één per locatie) die in dienst zijn van de SKBNM. Deze coördinatoren hebben regelmatig overleg met de directie van de Calsschool over de gang van zaken. Indien u vragen heeft of wilt overleggen over uw kind kunt u zich tot de TSO-coördinator wenden die werkzaam is op de locatie waar uw kind schoolgaand is.

Werkwijze

Het TSO-team eet met de kinderen in de klas en is verantwoordelijk voor een ontspannen sfeer. Na het eten spelen de kinderen onder begeleiding binnen of buiten. Binnen kunnen de kinderen spelletjes doen, tekenen en knutselen. Buiten kunnen zij voetballen en lekker uitwaaien. Daarnaast worden zowel binnen als buiten activiteiten aangeboden, o.a. in de speelzaal. Kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen aan deze activiteiten. Het uitgangspunt van de TSO is dat het om de vrije tijd van de kinderen gaat, zodat ze even los zijn van het leren en weer nieuwe energie kunnen opdoen voor het middagprogramma.

Abonnementen TSO

U gaat een overeenkomst aan voor vaste dagen gedurende een minimale periode van drie maanden.

De abonnementsperioden zijn als volgt ingedeeld:
- eerste periode: vanaf 1 september
- tweede periode: vanaf 1 december
- derde periode: vanaf 1 maart
- vierde periode: vanaf 1 juni
Een abonnement kan alleen ingaan op de eerste dag van een nieuwe periode. Voor vierjarigen die gedurende het schooljaar instromen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Zij kunnen op elke 1ste van de maand starten met het abonnement.

De kosten zijn € 2,65 per keer. Een schooljaar bestaat uit veertig schoolweken. Per periode worden tien weken van het schooljaar in rekening gebracht.

aantal dagen per week
kosten  per periode
1 dag € 22,50
2 dagen € 45,00
3 dagen € 67,50
4 dagen € 90,00


Het abonnement stopt niet automatisch na het aflopen van het schooljaar, maar loopt door in het volgende schooljaar. Voor kinderen die na groep 8 de school verlaten wordt het abonnement automatisch stopgezet na de vierde periode.

Incidentele TSO, extra dagen TSO en/of TSO op wisselende dagen

Indien uw voorkeur uitgaat naar opvang op incidentele of steeds wisselende dagen, kunt u gebruik maken van een digitale strippenkaart. De kosten voor incidentele en flexibele opvang bedragen € 3,15 per dag per kind. Deze kosten gelden ook voor het gebruik van de TSO op andere dagen dan in het contract voor vaste dagen is overeengekomen. Voor deze extra dagen dient ook een strippenkaart te worden aangeschaft.
U kunt een strippenkaart aanschaffen door een inschrijfformulier te downloaden van de website van de SKBNM, in te vullen en op te sturen naar de administratie van de SKBNM/TSO Calsschool. Hiermee machtigt u de TSO Calsschool om het bedrag behorende bij de strippenkaart automatisch van uw rekening af te schrijven. Als het aantal ongebruikte strippen opraakt, sturen wij u een mail. Er zal dan na ongeveer twee weken automatisch een strippenkaart van uw rekening geïncasseerd worden en het strippentegoed wordt door ons aangevuld. Indien u dit niet wenst, kunt u ons een mail sturen.
Kinderen zonder abonnement of zonder strippenkaart kunnen niet aan de TSO deelnemen. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dan behoudt de SKBNM/TSO Calsschool zich het recht voor om een strippenkaart te incasseren.

Wijze van betalen

Abonnementen TSO: het te factureren bedrag wordt in vier perioden in rekening gebracht. Hiertoe vult u bij de aanvraag van het abonnement een machtiging in voor automatische incasso. Rond de eerste dag van de periode wordt het bedrag voor de komende periode van uw rekening afgeschreven. U ontvangt, per mail, een factuur ten behoeve van de TSO.
Incidentele TSO, extra dagen TSO en/of TSO op flexibele dagen: indien u een strippenkaart heeft aangevraagd, wordt het bijbehorende bedrag op basis van de afgegeven machtiging voor automatische incasso binnen één à twee weken van uw rekening afgeschreven. Volgende strippenkaarten worden ook automatisch afgeschreven.

Mutaties gedurende het schooljaar

Natuurlijk kan het gedurende het schooljaar voorkomen dat er wijzigingen in uw behoefte aan TSO voor uw kind(eren) ontstaan. Door middel van het mutatie-/opzeggingsformulier tussenschoolse opvang kunt u het aantal of de verschillende dagen in de week wijzigen. Ook in geval van een nieuw rekeningnummer kunt u het mutatieformulier gebruiken. Dit formulier is te downloaden via de website van de SKBNM. Er geldt een opzegtermijn van een maand, tot uiterlijk een maand voor aanvang van de nieuwe periode kunt u wijzigingen doorgeven.

Af- en aanmeldingen per schooldag

In de klas ligt een weeklijst, waarop precies staat welke kinderen uit de klas overblijven en welke dag(en). De leerkracht houdt op deze lijst de aanwezigheid bij.

Afmelden van een kind met een abonnement

Als uw kind wel naar school gaat, maar die dag geen gebruik maakt van de TSO, dient u hem of haar af te melden via de weeklijst TSO die in de klas ligt. U dient op deze lijst ook uw handtekening/paraaf te plaatsen voor de afwezigheid van uw kind. Indien uw kind zelf naar school gaat, dan geeft u uw kind een briefje mee. Zonder briefje geven wij uw kind geen toestemming om de TSO te verlaten. Voor kinderen van de groepen 7 en 8 kan aan het begin van het schooljaar een briefje, met permanente toestemming om de TSO te verlaten, worden ingeleverd bij de TSO-coördinator. Er is geen restitutie van het abonnementsgeld mogelijk.

Gebruiken van de strippenkaart en TSO buiten abonnementsdagen

Dit doet u door middel van opgave op de weeklijst TSO die in de klas ligt. U dient op deze lijst ook uw handtekening/paraaf te plaatsen. Uw kind moet dan wel een strippenkaart hebben. Voor de bovenbouw geldt dat uw kind dit zelf aan de leerkracht doorgeeft. De leerkracht registreert de (extra) aanwezigheid op de weeklijst.
De SKBNM verzorgt in opdracht van het bestuur van de Minister Calsschool vanuit haar Service Bureau de kindplanning, facturatie en boekhouding van de TSO Calsschool.
Indien u vragen heeft over de kindplanning en facturatie is Kirsten Koetsier uw contactpersoon vanuit de SKBNM ( tso.calsschool@skbnm.nl ). Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot Willemijn Beekman, leidinggevende TSO van de SKBNM w.beekman@skbnm.nl.

De Calsschool is altijd op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor zowel structurele als incidentele ondersteuning.