Directie en bestuur

Directie

De schoolleiding bestaat uit algemeen directeur Helen Senior en twee locatieleiders te weten Kristel Sonnevelt (locatie Naardermeerkwartier) en Fleur van der Kroon (locatie Fortlanden).

De algemeen directeur is eindverantwoordelijk en stuurt de 2 locaties aan in samenwerking met de locatie-leiders. Bij afwezigheid van de algemeen directeur wordt de eindverantwoordelijkheid overgenomen door een van de locatie-leiders. De algemeen directeur neemt bij afwezigheid van een locatie-leider zijn/haar taken waar.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor:
- eenduidige onderwijsinhoudelijke ontwikkeling op beide locaties
- personeelsbeleid; hij voert samen met de locatie-leider het beoordelingsgesprek en indien gewenst is hij beschikbaar voor de personeelsgesprekken die onder leiding van de locatie-leiders plaatsvinden.
- organisatiebeleid op beide locaties
- wijzigende wet- en regelgeving en implicaties daarvan voor de school
- huisvestingsbeleid
- financieel beleid
- externe contacten en relaties.

De locatie-leider is aanspreekpunt voor ouders en teamleden van de betreffende locatie en verantwoordelijk voor:
- dagelijkse operationele leiding
- onderwijsinhoudelijke ontwikkeling
- initiëren en faciliteren van onderwijsinnovaties en schoolontwikkeling
- het creëren van het leren
- gesprekscyclus teamleden
- leiden van overleggen.

Het beslissingsdomein is locatie specifiek. Bij afwezigheid van een van de locatieleiders nemen zij, waar mogelijk en in overleg met de algemeen directeur, elkaars taken waar.

Schoolbestuur

De Minister Calsschool valt onder het bestuur van de Stichting R.K. Onderwijs Naarden, het bevoegd gezag. Het bestuur bestaat uit ouders van kinderen van onze school en uit mensen van buiten de school. Het schoolbestuur is onder meer verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, het onderhoud van het gebouw en de totale kostenbeheersing. De Minister Calsschool is een zogenaamde éénpitter: het schoolbestuur heeft één school onder haar hoede.

De contacten tussen het bevoegd gezag en de schoolleiding vinden met name plaats tijdens de maandelijkse bestuursvergaderingen. Het bestuur functioneert meer en meer op afstand terwijl veel taken en verantwoordelijkheden bij de schoolleiding zijn gelegd. De betrokkenheid van het bestuur is groot, zeker met betrekking tot beleidsmatige onderwerpen. De code goed bestuur is van kracht.

Het schoolbestuur bestaat uit de volgende leden:
Toon Kessen (voorzitter), Tom Wiffrie (penningmeester), Debby Temmerman - Luijten, Isabella Ophem, Jetty Schretlen en Maartje van Vugt.