Toelatings- en aannamebeleid

Het aannamebeleid is gebaseerd op vier uitgangspunten:

  • Broertjes en zusjes van zittende leerlingen, gestart in groep 1/2, gaan altijd voor, mits tijdig ingeschreven;
  • Vervolgens worden kinderen uit de wijk geplaatst; dit geldt vooralsnog alleen voor de locatie Naardermeerkwartier. De wijk wordt omsloten door de Oude Rijksweg, de Wilhelminalaan, de spoorlijn en het Naardermeer;
  • Broertjes en zusjes van leerlingen die reeds zijn geplaatst zijn daarna aan de beurt, alsmede kinderen van gezinnen die nieuw in de gemeente Naarden zijn komen wonen;
  • Alle overige kinderen worden geplaatst op volgorde van datum van aanmelding.

Naast de groepsgrootte kunnen ook de ontwikkeling van het kind en de samenstelling van de groep van invloed zijn op het toelatingsbeleid.

Het aannamebeleid zal in de loop van het schooljaar verder geëvalueerd en mogelijk aangepast worden. De definitieve huisvestigingssituatie van de school op een tweetal locaties in twee verschillende wijken van Naarden vraagt om deze jaarlijkse nadere bestudering en mogelijk aanpassing.

Bijzondere omstandigheden: Het bestuur behoudt zich het recht voor om in geval van zwaarwegende redenen van bovenstaande procedure af te wijken.

Klik hier voor het Aanmeldingsformulier.